เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.tee-phone.co.th และ/หรือ TPG mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ

โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. นิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไป เราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ

(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า

(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับ ให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว: การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย และเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน ้อตกลงและงเื่อนไข หากท่านใช้คูปองแทนเงินสด เงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไข จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม: นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะ เอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนด อาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

(ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก TPG (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยTPG หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับTPG

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมู